Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie z dnia 18.11.2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie na podstawie art. 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz.U. 2018 poz. 36 ze zm.), prowadzi  nabór lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wyznaczeń czynności zleconych w roku 2020 na terenie powiatu opatowskiego w zakresie:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 •  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

w następujących podmiotach:

 1. Ubój i Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie, Sklep Mięsno-Wędliniarski, Handel Obwoźny Marek Kędziora, 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 
 2. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych z Masarnią Jolanta Kalita, Nikisiałka Duża 4A, 27-500 Opatów
 3. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Brunon Sadowski 27-570 Iwaniska, ul. Zaldowska 26
 4. Gospodarstwo Rolne we Włostowie Władysław Ankurowski 27-545 Włostów, Włostów 255
 5. „SMAK-POL” s.c. Ubojnia i Zakład Przetwórstwa Mięsnego Agnieszka Cybula, Sławomir Cybula, Marcinkowice 68, 27-500 Opatów
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 • pobierania próbek do badań,
 • badania mięsa zwierząt łownych,
 • prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych.

Wyznaczenie nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2011 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  w Kielcach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzania Instrukcji dotyczącej zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

W przypadku wyznaczeń do nadzoru nad ubojem przewiduje się rotację osób wyznaczonych zgodnie z Instrukcją GLW nr GIWbż-500-1/2013.

 

Osoby ubiegające się o wyznaczenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie powinny spełniać odpowiednie wymagania, w związku z czym do wniosku o wyznaczenie należy załączyć odpowiednie dokumenty tj.:

 • dyplom lekarza weterynarii,
 • prawo do wykonywania zawodu (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej),
 • zaświadczenie o wymaganym stażu pracy,
 • zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej,
 • odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - druki wpłat lub przelewów za ostatni miesiąc) lub kserokopia umowy o pracę (z ostatnim drukiem RMUA),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy z podanym numerem konta.

Dodatkowo w przypadku wyznaczenia do czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, a także sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, należy przedłożyć:

 • zaświadczenie o odbyciu praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie  uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz badanie okulistyczne,
 • zaświadczenie o ukończonym kursie dot. badania mięsa metodą wytrawiania, zaświadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN-EN ISO/IEC/17025.

 W przypadku starania się o wyznaczenie do czynności związanych z badaniem zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, należy przedłożyć:

 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu certyfikacji weterynaryjnej.

UWAGA:

Z obowiązku złożenia kopii dokumentów zwolnieni są lekarze weterynarii, którzy składali w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opatowie określony dokument wymieniony w specyfikacji załączników z tytułu  uprzednio wykonywanych czynności i które zachowały swoją ważność.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku
z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Formularze wniosków o wyznaczenie oraz oświadczenia zleceniobiorcy dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Opatowie oraz na stronie internetowej www.opatowpiw.pl.       w zakładce „Ogłoszenia”.

Wnioski o wyznaczenie do czynności o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, należy składać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie do dnia 09.12.2019 r. 

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie do dnia 16.12.2019 r.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie  informuje, iż złożenie wniosku do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie  do wyznaczenia
 2. Oświadczenie zleceniobiorcy

Szukaj